top of page

Obchodní
podmínky

Obchodní podmínky Psí hotel Deniska

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem Psího hotelu Deniska (dále jen "Hotel") je Lucie Komárková, IČ: 72004801 (dále jen "Provozovatel").

1.2. Hotel je umístěn na adrese Milonice 150, 683 33 Nesovice.

1.3. Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a zájemci o pobyt psa v Hotelu (dále jen "Zákazník").

 

2. Registrace Zákazníka

2.1. Před prvním pobytem psa v Hotelu je třeba provézt registraci Zákazníka. Registrace se provede vyplněním Registračního formuláře, ve kterém Zákazník uvede údaje o sobě a vysloví souhlas se Smluvními podmínkami.

2.2. K dokončení registrace je nutno, aby Zákazník při první návštěvě Hotelu Registrační formulář vlastnoručně podepsal. Provozovatel má právo ověřit Zákazníkem uvedené údaje z jeho průkazu totožnosti.

2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je uvedeno na webových stránkách Provozovatele.

 

3. Rezervace pobytu

3.1. Zákazník si rezervuje pobyt prostřednictvím vyplnění Rezervačního formuláře. Rezervace je platná až po úhradě a po té, co bude Provozovatelem potvrzena.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci odmítnout.

 

4. Převzetí psa

4.1. Pokud nebylo dohodnuto jinak, Provozovatel převezme psa od Zákazníka v areálu Hotelu.

4.2. Pes musí být ošetřen antiparazitním přípravkem či vybaven antiparazitním obojkem. Pokud budou na psovi nalezeny blechy nebo jiní paraziti, Zákazník hradí asanaci celé provozovny a ostatních ubytovaných psů.

4.3. Zákazník je povinen při převzetí psa prokázat, že pes byl řádně očkován (vzteklina, parvoviróza, psinka) a to předložením očkovacího průkazu psa. U psů starších než 10 let si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat osvědčení veterináře o zdravotním stavu psa. Očkovací průkaz zůstává po dobu pobytu psa v Hotelu, pro případ nutného veterinárního ošetření. Bez platného očkovacího průkazu nebude pes do Hotelu přijat.

4.4. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, že jeví známky nemoci, agresivity, napadení vnitřními nebo vnějšími parazity či je nadměrně znečištěn nebo zapáchá. Provozovatel také nemusí přijmout psa v případě, že Zákazník uvedl při registraci nepravdivé údaje.

4.5. Hárající feny jsou do Hotelu přijímány pouze po dohodě. Na možnost, že bude fena hárat v průběhu pobytu, je Zákazník povinen upozornit Provozovatele před nástupem na pobyt. Pokud fena bude hárat v průběhu pobytu, bude umístěna mimo dosah ostatních psů.

4.6. Psi s projevy nesnášenlivého chování vůči jiným psům jsou do Hotelu přijímáni pouze po dohodě a jejich venčení probíhá samostatně. Pokud se toto chování projeví až v průběhu pobytu, bude pes umístěn mimo dosah ostatních psů.

 

5. Ubytování psa

5.1. Provozovatel se zavazuje umístit psa v řádně upraveném a čistém prostoru Hotelu. Dále se zavazuje, že psa bude řádně opatrovat, zajistí mu samostatné ubytování v pokoji, pravidelné venčení, podávání čisté vody a krmení dle požadavků Zákazníka.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že psi jsou ubytovaní v samostatných uzamykatelných pokojích uvnitř domu a ubytováním psa v Hotelu potvrzuje, že pes je na pobyt doma zvyklý, že doma neznačkuje a že je schopen vydržet v době odpočinku a přes noc sám. Ubytovat psa dohromady s jiným psem lze jen se souhlasem nebo na výslovné přání Zákazníka.

5.3. Ubytování psa je sjednáno na dobu určitou. Prodloužení doby ubytování je možné po dohodě.

5.4. Zákazník je povinen vyzvednout si psa z Hotelu v předem dohodnutém termínu a čase. V opačném případě je povinen nejméně 24 hodin před dohodnutým termínem oznámit změnu a nahlásit Provozovateli termín nový. Pokud tak Zákazník neučiní, bude si Provozovatel účtovat extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5.5. Pokud si Zákazník psa nevyzvedne v dohodnutém termínu, bude k tomu 3x vyzván (telefonicky nebo sms zprávou nebo e-mailem na uvedený kontakt). Jestliže si Zákazník psa nevyzvedne ani do 2 dnů po 3. výzvě, ani nepodá vysvětlení a nedohodne se na dalším postupu, přecházejí vlastnická práva ke psovi bezplatně na Provozovatele.

5.6. Zákazník je povinen uvést kontaktní informace nejlépe telefon i email pro případ nutného spojení a to na sebe a další osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Pokud Zákazník nebo oprávněná osoba nebude k zastižení po dobu delší než 5 hodin, vyhrazuje si Provozovatel řešit danou situaci dle svého nejlepšího úmyslu a za dané dny účtovat extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje nárok na předčasné ukončení pobytu psa v Hotelu a to z bezpečnostních důvodů. V takovém případě je Zákazník povinen si psa neodkladně vyzvednout nebo zajistit jeho vyzvednutí náhradní osobou. Pokud si psa Zákazník nebude schopen vyzvednout nebo nebude k zastižení, má Provozovatel právo řešit danou situaci dle svého nejlepšího úmyslu a případně i zajistit psovi náhradní ubytování a to na náklady Zákazníka. Za bezpečností důvody se rozumí např. to, že pes projevuje agresivitu vůči Provozovateli, v takovém případě Zákazníkovi nenáleží náhrada za zrušené ubytování.

 

6. Pobyt psa

6.1. Psi se přijímají a vyzvedávají v následujících časech: 13-14 hod, 18-19 hod.

6.2. V době venčení psi pobývají pod dozorem v areálu Hotelu. 

6.3. Zákazník bere na vědomí, že při pobytu může dojít ke zranění psa některým jiným psem, k odřeninám či jiným poškozením. Provozovatel učiní veškerá opatření, aby bylo toto riziko minimalizováno.

6.4. Psi jsou v Hotelu ve společné smečce, odděleni jsou jen v případě jídla, odpočinku a v případě, že svým chováním ohrožují ostatní psy.

6.5. Zákazník dává výslovný souhlas s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pobytu psa v Hotelu a jejich zveřejňování za účelem propagace Hotelu.

6.6. V případě, že pes vyžaduje extra péči a pozornost, agresivitu nebo se nesnese s jinými psy, je Zákazník povinen na tuto skutečnost upozornit a Provozovatel má právo takového psa do Hotelu nepřijmout.

6.7. Zákazník odpovídá za škody způsobené umístěným psem, a to v plném rozsahu. V případě vzniklé škody je Provozovatel povinen zajistit fotodokumentaci způsobené škody a Zákazníkovi na požádání buď vzniklou škodu přímo ukázat, či předložit fotodokumentaci celé události. 6.8. Zákazník se před pobytem psa seznámil s venkovním areálem hotelu i vnitřními prostory pro ubytování psa, jeho zabezpečením a provozem. Ubytováním psa Zákazník potvrzuje, že zabezpečení hotelu např. proti útěku nebo zranění psa je dostatečné. Provozovatel tedy v případě útěku psa z venkovního areálu hotelu nebo z prostoru pro ubytování nenese žádnou zodpovědnost.

6.9. Zákazník je povinen podat úplné a pravdivé informace o specifickém chování a charakterových rysech psa. V případě, že se během pobytu psa projeví chování, o kterém nebyl Provozovatel informován a které znemožní další pobyt psa v Hotelu, je Provozovatel oprávněn požadovat, aby bylo zvíře ihned vyzvednuto. V takovém případě Zákazníkovi nenáleží náhrada za zrušené ubytování.

 

7. Cena za ubytování

7.1. Cena za ubytování se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Provozovatele.

7.2. Částka za ubytování psa se hradí v plné výši předem na účet Provozovatele. Platební údaje obdrží Zákazník e-mailem po provedení rezervace. Rezervace bude platná až po úhradě. V případě zrušení rezervace účtujeme storno poplatky (21 a více dní před začátkem ubytování - bez storno poplatku,15 - 20 dní před začátkem ubytování - 50% ceny, 6 - 14 dní před začátkem ubytování - 80% ceny, 5 a méně dní před začátkem ubytování - 100% ceny).

7.3. V případě, že pobyt trval déle, než bylo zaplaceno, je třeba uhradit rozdíl převodem na účet Provozovatele nejpozději následující den po vyzvednutí psa z Hotelu.

7.4. Cena za ubytování zahrnuje pobyt v Hotelu, ubytování ve vlastním pokoji, základní péči a dozor, venčení ve stanovených časech, úklid, podávání čerstvé vody a jídla předaného Zákazníkem a případné podávání Zákazníkem předaných léků.

 

8. Veterinární péče

8.1. Provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči v Provozovatelem vybraném zařízení dle typu a rozsahu nemoci či zranění. Účelně vynaložené náklady na tuto péči budou uhrazeny Zákazníkem při vyzvednutí psa, pokud nebyly způsobeny vinou Provozovatele.

8.2. V případě, že Provozovatel bude mít jakékoli pochybnosti o aktuálním stavu psa, vyhrazuje si právo předat psa ke kontrole veterinárnímu lékaři. Tuto prohlídku hradí Zákazník. Jestliže náklady na léčbu překročí sjednanou částku je Provozovatel povinen informovat Zákazníka či osobu pověřenou. Sjednanou částkou jsou myšleny náklady na záchranu života psa. Provozovatel neodpovídá za náhlé úmrtí psa způsobené skrytým onemocněním či dosud nezjištěnými nebo ze strany Zákazníka zatajenými zdravotními problémy.

 

9. Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu

9.1. Zákazník je povinen uhradit Provozovateli veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Smluvních podmínek - např. v důsledku nakažení ostatních psů nemocí či parazity, v důsledku nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu psa, v důsledku nepravdivých či neúplných údajů o charakterových rysech psa.

9.2. Zákazník je odpovědný za škodu, kterou způsobí jeho pes jinému psovi. Provozovatel je povinen poskytnout zraněnému psovi veterinární péči v nutném rozsahu. Náklady na veterinární péči hradí Zákazník odpovědný za psa, který škodu způsobil.

9.3. Zákazník je povinen nahradit Provozovateli výdaje na lékařskou péči a ušlý zisk v případě, kdy jeho pes způsobí Provozovateli nebo personálu Hotelu zranění např. pokousáním.

9.4. Provozovatel hradí Zákazníkovi způsobenou škodu, ale není povinen hradit Zákazníkovi či třetí osobě jakoukoli nemajetkovou újmu. 

bottom of page